Privacyverklaring

Catch Legal B.V. (hierna: Catch Legal) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Catch Legal verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens

Catch Legal verwerkt persoonsgegevens om juridische dienstverlening aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene(n) te kunnen communiceren.

De genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst

en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • communicatie activiteiten;
  • commerciële analyse;
  • werving en selectie.

Catch Legal verwerkt o.a. uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de persoonsgegevens die door betrokkene(n) vanuit eigen initiatief zijn verstrekt.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Catch Legal omdat deze door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de rechtsgronden die worden genoemd in artikel 6 van de AVG.

Derde partijen

Catch Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het door een derde partij laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek.

Daarnaast kan Catch Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Indien noodzakelijk sluit Catch Legal met een derde partij een verwerkersovereenkomst om zodoende te waarborgen dat de derde partij ook conform de bepalingen uit de AVG handelt.

Social media

Catch Legal heeft een LinkedIn pagina. Catch Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via LinkedIn of vergelijkbare derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Beveiliging

Catch Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn

Catch Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Voor het bewaren van dossiers hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar. Voor het bewaren van bedrijfsadministratie hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar.

Verzoek indienen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar secretariaat@catchwerkgeluk.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en een afgeschermd burgerservicenummer. Catch Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Klachten

Klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar secretariaat@catchwerkgeluk.nl.

Tot slot

Catch Legal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Catch Legal gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via secretariaat@catchwerkgeluk.nl.

Deze privacyverklaring is op 31 januari 2020 voor het laatst bijgewerkt.